Allmäna försäljningsvillkor

- Gällande version från den 18 oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ett andorranskt bolag av typen societat limitada unipersonal med ett kapital på 1.000.000 euro, registrerat i Andorras handels- och bolagsregister under nummer 16339, med momsregistreringsnummer SE502078002801, vars huvudkontor ligger på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (hädanefter benämnt "Säljaren") har som huvudsaklig verksamhet försäljning av däck och tillhörande produkter via internetplatsen maxityre.se (hädanefter benämnd "Webbplatsen").

Dessa allmänna försäljningsvillkor är avsedda att reglera, utan begränsning, alla försäljningar av produkter och tjänster till varje kund, fysisk eller juridisk person, vare sig det är konsument, icke-professionell eller professionell (hädanefter benämnd "Kunden"), som har genomfört ett köp på Webbplatsen och att definiera de kontraktsmässiga relationerna mellan Säljaren och Kunden.

1. DEFINITIONER

Alla gemensamma substantiv vars första bokstav är versal i detta dokument har den definition som tilldelats i denna artikel.

 • Mottagningsbekräftelse avser det svarsmejl som sänds av Säljaren till Kunden efter att Kunden har godkänt Beställningen och som innehåller en sammanfattning av Beställningen, de tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren och den motsvarande Fakturan.
 • Beställningsformulär avser sammanställningen av de Produkter som Kunden har valt och som ska godkännas av denne på Webbplatsen för att slutföra Beställningen.
 • Leveranssedel avser det dokument som överlämnas till Kunden av Transportören vid leverans av Beställningen, mot Kundens underskrift som intygar att Beställningen har levererats samt att Produkt(erna) är i perfekt skick och utan anomalier.
 • Allmänna försäljningsvillkor avser dessa allmänna försäljningsvillkor från Säljaren som Kunden måste godkänna för att genomföra sin Beställning.
 • Kund avser varje individ eller företag som agerar som Konsument, Icke-Professionell eller Professionell och som besöker Webbplatsen i syfte att genomföra en Beställning.
 • Beställning avser den eller de Produkt(er) som Kunden beställer vid varje köptillfälle på Webbplatsen.
 • Konsument avser en Kund, en fysisk person, som agerar i syften som inte faller inom ramen för hans/hennes kommersiella, industriella, hantverksmässiga, fria yrkesmässiga eller jordbruksmässiga verksamhet.
 • Avtalet avser samtliga kontraktsdokument som definierar Parternas rättigheter och skyldigheter för varje Försäljning, som nämns i Artikel 15.
 • Leveransdatum avser det faktiska leveransdatumet för Beställningen till Kunden som anges på Leveranssedeln.
 • Leveranstid avser den maximala tidsperiod som nämns i Artikel 8.2 där Säljaren åtar sig att leverera Beställningen till Kunden.
 • Ångerrätt avser den tidsperiod som nämns i Artikel 9.
 • Faktura avser fakturan som skickas till Kunden via Mottagningsbekräftelsen.
 • Force Majeure avser fallet där en händelse utanför gäldenärens kontroll, som inte rimligen kunde förutses vid avtalets ingående och vars effekter inte kan undvikas med lämpliga åtgärder, förhindrar gäldenären från att fullgöra sin skyldighet.
 • Leverantör avser en tredje part till Avtalet som innehar Produkt(erna) i Kundens Beställning.
 • Leverans avser överföringen till Kunden av den fysiska besittningen eller kontrollen över Produkt(en).
 • Icke-Professionell avser en Kund, en juridisk person, som inte agerar i professionella syften (se definitionen av Professionell nedan).
 • Produkterbjudande avser erbjudandet publicerat under Säljarens ansvar på något av dess medier, inklusive dess Webbplats, avsett för försäljning av en särskild Produkt och inkluderar bland annat fotografi samt Produktens egenskaper och pris.
 • Part(er) avser, i singular, Kunden eller Säljaren individuellt och, i plural, Kunden och Säljaren kollektivt.
 • Pris avser det totala pris som nämns i Artikel 5 som Kunden åtar sig att betala för Beställningen.
 • Produkt(er) avser de däckprodukter eller tillhörande produkter (fälgar, kedjor, etc.) som erbjuds till försäljning av Säljaren på Webbplatsen.
 • Professionell avser en Kund, en fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som agerar i syften som faller inom ramen för sin kommersiella, industriella, hantverksmässiga, fria yrkesmässiga eller jordbruksmässiga verksamhet, inklusive när han/hon agerar i namn av eller på uppdrag av en annan professionell.
 • Webbplats avser Säljarens webbplats som är tillgänglig på URL-adressen maxityre.se.
 • Innehavare av Ångerrätten avser den person som nämns i Artikel 9.
 • Transportör avser transportföretaget som valts av Leverantören eller Säljaren för transport och Leverans av Beställningen till den adress som Kunden har angivit.
 • Säljare avser den person som nämns i Förordet.
 • Försäljning avser den juridiska transaktionen som sluts mellan Säljaren och Kunden där den första åtar sig att leverera Beställningen och den andra att betala Priset.

2. SYFTE OCH GODKÄNNANDE

Allmänna försäljningsvillkor är avsedda att reglera, utan begränsning, alla Försäljningar som genomförs via Säljarens Webbplats och att definiera de kontraktuella förhållandena mellan Säljaren och Kunden med avseende på varje Beställning.

Allmänna försäljningsvillkor har företräde och ersätter alla andra eventuella avtal, åtaganden, uttalanden, löften, avsikter, dokumentation eller information som tidigare har förekommit mellan Parterna med avseende på Beställningen.

Godkännandet av någon Beställning från en Kund är strikt beroende av att Kunden först godkänner, utan begränsning eller förbehåll, samtliga villkor i de Allmänna försäljningsvillkoren som är i kraft på Webbplatsen vid tidpunkten, vilket godkännande visas genom att kunden klickar i rutan till vänster om texten « Jag har läst och godkänner de allmänna försäljningsvillkoren jämte integritetspolicyn. ». Detta steg sker efter att Kunden har haft möjlighet att kontrollera detaljerna i sin Beställning och det totala Priset samt att korrigera eventuella fel innan de bekräftar den för att uttrycka sitt slutgiltiga godkännande.

Allmänna försäljningsvillkor är tillgängliga på Webbplatsen och överförs till Kunden på ett beständigt medium som bilaga till Mottagningsbekräftelsen.

Avtalet anses ingånget mellan Parterna från och med att Säljaren utfärdar Mottagningsbekräftelsen.

Säljaren ansvarar för att bevara dokumentet som bekräftar Avtalet från och med ingåendet av Avtalet och under en period av tio år från Leveransen av Beställningen. Kunden kan få tillgång till det arkiverade Avtalet genom att enkelt begära det från Säljaren (https://www.maxityre.se/contact).

Kunden informeras om att ingåendet av Avtalet medför en skyldighet för Kunden att betala Priset till Säljarens förmån.

3. PRODUKTER

3.1 PRODUKTERNAS EGENSKAPER

De väsentliga egenskaperna och priset på Produkterna anges i varje Produkt Erbjudande som publiceras på Webbplatsen. Dessa element utgör kontraktsinformation som binder Säljaren vid avtalsslut med Kunden och under förutsättning av tillgänglighet i lager av de berörda Produkterna.

Varje däck är försedd på sidan med DOT-numret som är sammansatt på följande sätt:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Kod för fabriken där däcket tillverkades
 • 4W: Dimensionell kod specifik för tillverkaren
 • HWNX: Valbar kod specifik för tillverkaren
 • 3903: Tillverkningsdatum för däcket motsvarande den 39:e veckan år 2003.

4. BESTÄLLNING

4.1 ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Den offentliga webbplatsen är tillgänglig för alla besökare, året runt, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, med förbehåll för de avbrott som är nödvändiga för tekniskt underhåll, skötsel och uppdateringar som Säljaren finner lämpliga att utföra samt eventuella tekniska fel som ligger utanför Säljarens kontroll.

Alla kostnader som Kunden ådrar sig för att säkerställa sin egen tillgång till Webbplatsen är helt och hållet Kundens ansvar, inklusive kostnaden för datorutrustning, internetabonnemang och eventuell programvara.

4.2 VAL AV EN ELLER FLERA PRODUKTER

Kunden erkänner och accepterar att sökningen och valet av en eller flera Produkter görs under Kundens eget och ensamma ansvar.

För att underlätta Kundens sökningar tillhandahåller Säljaren på sin Webbplats (i) en sökfält där Kunden fritt kan ange sökord och (ii) ett sökverktyg baserat på olika egenskaper hos Produkterna som listas för val. Den goda funktionen, intresset, fullständigheten och relevansen av dessa verktyg garanteras inte av Säljaren.

Det är Kundens ansvar att ta del av hela utbudet av Produkt Erbjudanden som Säljaren presenterar på sin Webbplats och att utföra de nödvändiga sökningarna på den valda modellen och konkurrensen för att utvärdera relevansen, intresset och lämpligheten av Produkt Erbjudandet för sina behov.

Säljaren tillhandahåller informativt:

 • TECDOC-data om sambandet mellan fordon och delar;
 • BMF-data om sambandet mellan fordon, däck och fälgar;
 • tillverkardata om sambandet mellan fordon och kedjor;
 • data om kompatibilitet mellan fordon och produkter.

Säljaren garanterar inte relevansen, noggrannheten eller fullständigheten av dessa data som endast tillhandahålls i syfte att underlätta produktsökningen. Det är Kundens ansvar att kontrollera att de valda Produkterna passar och motsvarar hans/hennes fordon.

Kunden uppmanas särskilt att läsa recensioner samt liknande däck som erbjuds under Produkt Erbjudandet för att utvärdera om den visade Produkten kan tillfredsställa hans/hennes behov.

Val av en Produkt utförs genom att klicka på funktionen "Lägg till i kundvagnen" efter att ha valt önskad kvantitet.

Denna operation har endast effekten att inkludera den valda Produkten i Kundens kundvagn och medför inget köptvång i detta skede.

När Kunden anser att urvalet av hans/hennes inköp är klart, räcker det med att gå till avsnittet "Kundvagn" för att kontrollera det korrekta urvalet av Produkter och kvantiteter och ta del av det totala Priset som är associerat med hans/hennes Beställning.

Innan den slutgiltiga bekräftelsen av Beställningen kan Kunden när som helst ändra sin kundvagn och har möjlighet att kontrollera detaljerna i sin Beställning och det totala Priset samt att rätta eventuella fel innan han/hon bekräftar den för att uttrycka sitt slutgiltiga godkännande.

4.3 SKAPANDE OCH ANVÄNDNING AV KUNDKONTO

För att slutföra sin Beställning måste Kunden skapa sitt personliga konto (om detta inte redan har gjorts vid en tidigare Beställning). För detta ändamål måste Konsumenten och Icke-Professionellen ange en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt deklarera sin identitet, sitt telefonnummer och sin adress. Professionellen skapar å sin sida ett "professionellt konto" genom att ange en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt genom att deklarera sitt namn, sitt förnamn, företagets namn, ett telefonnummer och adressen.

Kunden uppmanas att fylla i alla användbara uppgifter i sitt personliga konto med vetskap om att fälten med en asterisk (*) är obligatoriska.

All personlig information om Kunderna samlas in och behandlas för de ändamål och under de förhållanden som anges i Artikel 14 nedan och i Integritetspolicyn.

Kunden åtar sig att tillhandahålla sanna och ärliga uppgifter och att informera Säljaren om eventuella förändringar som rör dem. En sammanfattning av den tillhandahållna informationen är tillgänglig på Webbplatsen. Att inte tillhandahålla begärd information är likvärdigt med att avstå från att skapa ett konto och förhindrar att Kunden kan bekräfta sin Beställning.

Användarnamnet och lösenordet är strikt personliga och konfidentiella: Kunden förbjuds att avslöja dem för en tredje part eller överlåta dem. Varje Beställning som görs med hjälp av detta användarnamn och lösenord kommer att anses vara utförd av Kunden och kommer därför att binda denne gentemot Säljaren, såvida inte Beställningen har gjorts av en tredje part på grund av en säkerhetsbrist på Säljarens webbplats. Det är Kundens ansvar att omedelbart skriftligen informera Säljaren om någon obehörig användning av sitt användarnamn och lösenord som han/hon får kännedom om.

Kunden kan när som helst korrigera fel i inmatningen av begärd information. Säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella inmatningsfel och de konsekvenser som följer därav, såsom försening och/eller leveransfel. I detta sammanhang kommer alla kostnader för att skicka om Beställningen att helt och hållet belasta Kunden.

Det personliga kontot ger Kunden tillgång till följande information:

 • Era Beställningar – Kundtjänst: listan över Beställningar som gjorts på Webbplatsen;
 • Ändra era uppgifter: de personliga uppgifter som deklarerats av Kunden med möjlighet att ändra dem när som helst.

Säljaren förbehåller sig rätten att utan dröjsmål eller ersättning inaktivera kontot för varje Kund som bryter mot dessa allmänna villkor och använder kontot på ett bedrägligt eller olagligt sätt av Kunden eller någon tredje part.

Kunden kan inaktivera sitt konto genom att informera Säljaren om sitt beslut via e-post till adressen https://www.maxityre.se/contact. Säljaren kommer att inaktivera kontot inom maximalt sjuttiotvå (72) timmar från mottagandet av detta e-postmeddelande.

4.4 VALIDERING AV BESTÄLLNINGEN

Efter att ha bekräftat sin varukorg, skapat sitt konto, angett leveransadressen, valt betalningsmetod, är Kunden inbjuden att slutgiltigt bekräfta sin beställning genom att genomföra sin betalning via funktionen "Gå till säker betalning". Genomförandet av denna operation är underordnat det förhandsvillkor att dessa allmänna försäljningsvillkor accepteras (se ovan).

Den slutgiltiga bekräftelsen av Beställningen medför att Kunden åtar sig betalningsskyldigheten av Priset till Försäljarens förmån.

Efter att Försäljaren har mottagit betalningen, får Kunden ett e-postmeddelande från Försäljaren som sammanfattar hans Beställning.

4.5 AVBESTÄLLNING AV BESTÄLLNINGEN (UPPSÄGNINGSKLAUSUL)

Den här Artikeln utgör en uppsägningsklausul som specificerar de åtaganden vars icke-uppfyllande kommer att leda till upplösning av Försäljningen.

4.5.1 Avbeställning av Beställningen av Kunden
 1. Bekvämlighet :
  efter slutgiltigt godkännande av sin Beställning har Kunden möjlighet att begära dess avbeställning efter eget gottfinnande, under förutsättning att Produkterna i Beställningen ännu inte är under förberedelse;
 2. Försening eller vägran av leverans :
  i händelse av försening eller vägran av leverans från Säljaren och enligt villkor och förfaranden som påminns i Artikel 8.2 ;
 3. Ångerrätt :
  vid utövande av ångerrätten enligt villkoren i Artikel 9 ;
 4. Felaktig överensstämmelse :
  i fall av felaktig överensstämmelse som avses i Artikel 10.2 ;
 5. Dolt fel :
  i händelse av dolt fel i enlighet med Artikel 10.2 ; och
 6. Force Majeure :
  i händelse av att Säljaren definitivt förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure enligt Artikel 13.
4.5.2 Avbeställning av Beställningen av Säljaren

Säljaren kan avbeställa Beställningen, det vill säga häva Försäljningen i följande fall:

 1. Försening eller utebliven betalning:
  vid kundens underlåtenhet att uppfylla sin betalningsskyldighet enligt villkoren i Artikel 6 ;
 2. Otillgänglighet av Produkter:
  i händelse av att en eller flera Produkter inte finns i lager ;
 3. Kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen:
  i händelse av kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen enligt mening och villkor i Artikel 8.5 ;
 4. Force Majeure:
  i händelse av att kunden permanent hindras från att uppfylla sina skyldigheter på grund av Force Majeure enligt Artikel 13.
4.5.3 Förhandskrav på åtgärd

Upplösningen av Köpet ska, utom i brådskande fall, föregås av en uppmaning till den felande Parten att uppfylla sitt åtagande inom en rimlig tidsfrist, med undantag för följande fall:

 • annullering av bekvämlighetsskäl (Artikel 4.5.1(i));
 • specifika fall av vägran att leverera och brist på respekt för en leveranstid som fastställts som ett väsentligt villkor enligt Artikel 8.2;
 • utövande av ångerrätten (Artikel 4.5.1(iii));
 • otillgänglighet av Produkterna (Artikel 4.5.2(ii)); och
 • Kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen (Artikel 4.5.2(iii)).

Denna uppmaning hänvisar till nuvarande Artikel 4.5 och nämner uttryckligen orsaken till upplösningen och att om den felande Parten inte uppfyller sin skyldighet, kommer den andra Parten att ha rätt att upplösa Köpet.

Kunden uppmanas att konsultera eventuella ytterligare krav på åtgärder som anges i dessa Allmänna försäljningsvillkor och som är överenskomna för varje av de fall av annullering av Beställningen som nämns ovan.

4.5.4 Formaliteter för upplösning

Den Part som önskar upplösa Köpet kan göra detta:

 • genom att skicka en underrättelse som anger det åberopade upplösningsfallet;
 • genom att begära det i domstol.

I fall av utnyttjande av ångerrätten sker den ovan nämnda underrättelsen genom ångerblanketten eller någon annan otvetydig förklaring under förutsättningarna i Artikel 9.

I fall av avbokning av bekvämlighetsskäl sker underrättelsen av Kunden via sitt konto genom att välja den berörda Beställningen och öppna ett klagomål via supporten med en biljett.

4.5.5 Tidpunkt för upplösning

Upplösningen av Köpet träder i kraft från:

 • mottagandet av den ovan nämnda underrättelsen av den andra Parten (utom i fall där Bolaget har fullgjort sitt åtagande under tiden i enlighet med Artikel 4.5.1(ii));
 • det datum som beslutas av den domare som handlägger fallet vid rättslig upplösning.
4.5.6 Effekter av upplösningen

Eventuella återbetalningar sker enligt följande villkor:

 • i händelse av upplösning av bekvämlighetsskäl (Artikel 4.5.1(i)): återbetalning av Beställningen inom maximalt tio (10) arbetsdagar från säljarens bekräftelse-e-post, med samma betalningsmedel som kunden använde vid Beställningen;
 • i händelse av upplösning på grund av försening eller vägran att leverera (Artikel 4.5.1(ii)): återbetalning av Beställningen enligt villkoren i artikel 8.2;
 • i händelse av upplösning efter ångerrätt (Artikel 4.5.1(iii)): återbetalning av Beställningen enligt villkoren i Artikel 9;
 • i händelse av upplösning på grund av bristande överensstämmelse (Artikel 4.5.1(iv)): Säljaren återbetalar till Konsumentkunden eller Icke-professionella kunden det betalade priset och returkostnaderna för produkten eller produkterna så snart som mottagandet av produkten eller produkterna eller bevis på att de har skickats tillbaka av kunden har bekräftats, och senast inom fjorton (14) dagar därefter. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som Konsumentkunden eller Icke-professionella kunden använde vid ingåendet av Beställningen, såvida inte kunden uttryckligen har godkänt något annat och i alla fall utan extra kostnad;
 • i händelse av upplösning på grund av brist i lager (Artikel 4.5.2(ii)): återbetalning av Beställningen inom maximalt tre (3) arbetsdagar från säljarens upplösnings-e-post, med samma betalningsmedel som kunden använde vid Beställningen; och
 • i händelse av kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen (Artikel 4.5.2(iii)): återbetalning av Beställningen inom maximalt tre (3) arbetsdagar från säljarens upplösnings-e-post, med samma betalningsmedel som kunden använde vid Beställningen och med avdrag för returkostnader och eventuella kostnader för försök till omleverans som anges i Artikel 8.5.

Upplösningen av Försäljningen kommer inte att påverka Artikel 21 och 22 som kommer att förbli i kraft mellan Parterna.

5. PRIS

Varje produkt erbjudande åtföljs av ett enhetspris och är angivet utan skatt (exklusive moms). Referensvalutan är: svensk krona (SEK).

I enlighet med Artikel 19 nedan, är alla Beställningar underkastade lagarna i Andorras furstendöme, vilka Beställningar anses vara genomförda på detta territorium där Säljaren är etablerad. Följaktligen inkluderar inte priserna på Produkt Erbjudanden eventuella miljöavgifter som är tillämpliga utanför Andorras furstendöme.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Kunden meddelas att priserna på Produkt Erbjudanden kan variera flera gånger per dag. De priser som tillämpas på en Beställning är de som visas på Webbplatsen samtidigt som Beställningen slutgiltigt bekräftas i enlighet med Artikel 4.4.

I samband med vissa Produkt Erbjudanden tillhandahåller Säljaren ett prisjämförelseverktyg för Kunden, med priser från vissa av dess konkurrenter. För att få reda på datumet då konkurrentens pris noterades av Säljaren, uppmanas Kunden att placera sin muspekare över det aktuella priset för att visa en textbubbla som indikerar datum och tid för Säljarens insamling av konkurrentens pris.

Det totala Priset för en Beställning består av:

 • den totala summan av priserna för de kvantiteter av produkter och tjänster som valts av Kunden; och
 • eventuella fraktkostnader (utom erbjudande om fraktfritt under vissa villkor).

6.1 BETALNING MED BETALKORT

Säljaren accepterar endast betalning med Visa, Mastercard eller Maestro betalkort.

Den säkra onlinebetalningen med betalkort utförs av en betalningstjänstleverantör.

Alla faser av betalningsprocessen med betalkort är underkastade betalningssystemet HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, vilket är helt krypterat och skyddat. Det protokoll som används är SSL i kombination med bankmonetik (3D secure-protokoll).

Detta innebär att informationen relaterad till beställningen och betalkortets nummer inte överförs öppet över internet. Betalkortets nummer skrivs inte ut på något papper, faktura, kvitto eller annan lista.

Säljaren har inte kännedom om kortnumren. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT behåller inte kortnumren efter att ha överfört betalningstransaktionen till handlarens bank. Således har ingen person tillgång till köparens betalkortsuppgifter, varken på elektronisk väg eller i utskriven form. Risken att få sitt betalkortsnummer hackat när man gör ett köp på Säljarens webbplatser som är utrustade med HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT är nästan obefintlig.

Professionella kan också använda autogiro-systemet GoCardless (gocardless.com) som valts av Säljaren. Detta system är helt krypterat.

Vid betalning med betalkort debiteras transaktionen omedelbart när Kunden har genomfört betalningen. Åtagandet att betala som görs med kortet är oåterkalleligt. Genom att lämna sina bankuppgifter vid försäljningen, ger Kunden Säljaren tillstånd att debitera kortet med det belopp som motsvarar det angivna priset. Kunden bekräftar att han/hon är den lagliga innehavaren av kortet som ska debiteras och att han/hon lagligen har rätt att använda det. Vid fel eller omöjlighet att debitera kortet, kan Beställningen komma att annulleras enligt ovan nämnda villkor.

Verksamheter i samband med avtalet om distansförsäljning hanteras av AD TYRES INTERNATIONAL EU beläget på Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - företagets registreringsnummer OC 1277.

6.2 BETALNING VIA PAYPAL

Kunden som använder betalning via Paypal (www.paypal.com) måste ha eller skapa ett konto hos denna leverantör (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner som genomförs via Paypal är säkrade med 3D-Secure-protokollet. Säljaren har inte tillgång till Kundens bankuppgifter vid något tillfälle.

6.3 BETALNING GENOM BANKÖVERFÖRING

Kunden kan genomföra sin betalning genom en SEPA-överföring till Säljarens konto, vars uppgifter är följande:

Kontoinnehavare: AD Tyres International SLU
IBAN: DE19 5907 0070 0031 0375 03
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

För att denna överföring ska beaktas av Säljaren är det nödvändigt att Kunden anger sitt Ordernummer i referensen för överföringen eller i det fält som är avsett för detta. Ordernumret påminns Kunden om på sidan som är dedikerad till SEPA-överföringen.

Ordern kommer endast att behandlas efter att överföringen mottagits och efter validering. Följaktligen kan den annonserade leveranstiden variera beroende på tiden det tar att motta din betalning.

I händelse av betalning genom banköverföring kan inte eventuella extra avgifter som tas ut av den sändande banken dras av från betalningen som ska mottas.

7. ÄGANDE OCH RISKÖVERFÖRING

Produkterna blir kundens egendom så snart Beställningen har bekräftats. Följaktligen är Kunden ensam ansvarig för import och införsel av Produkterna till det destinationsland som denne har valt för frakten. Kunden uppmanas att konsultera eventuella skyldigheter som åligger honom på grund av importen av Produkterna till nämnda destinationsland.

All risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till den Professionella Kunden från och med överföringen av äganderätten.

All risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Konsumentkunden i det ögonblick då denne eller en tredje part som denne har utsett, och som inte är transportören som föreslagits av Säljaren, fysiskt tar emot Produkterna.

När Konsumenten eller Icke-Professionellen anlitar en annan transportör än den som föreslagits av Säljaren för Leveransen av Produkterna, överförs risken för förlust eller skada på godset till Konsumenten eller Icke-Professionellen vid överlämnandet av godset till transportören.

8. LEVERANS

Leveransen av Beställningen sker enligt Kundens val, uttryckt vid beställningstillfället, genom att Beställningen levereras till en adress som Kunden har angivit.

8.1 LEVERANSKOSTNADER

När det gäller bildelar och alla andra artiklar anges fraktkostnaderna i kundvagnen.

När det gäller däck, erbjuds frakten till Kunden kostnadsfritt vid köp av två (2) identiska produkter. Vid köp av enstaka enheter (bildäck, fälg), står Kunden för fraktkostnaderna, förutom för motorcykeldäck där frakten är kostnadsfri från det första köpta däcket.

8.2 LEVERANSTID

Säljaren åtar sig att leverera Beställningen inom en maximal period av trettio (30) dagar från bekräftelsen av Beställningen (« Leveranstid »). Kunden erkänner och accepterar utan förbehåll att ingen annan tidsfrist som nämns på Webbplatsen utgör ett fast åtagande från Säljaren gentemot Kunden.

Kunden informeras endast i vägledande syfte att leveransen vanligtvis sker mellan två (2) och åtta (8) arbetsdagar från mottagandet av fullständig betalning av Priset för Beställningen. Om flera Produkter väljs inom samma Beställning kan dessa eventuellt inte levereras samma dag utan att detta kan ge upphov till något krav från Kundens sida.

Den ovan nämnda Leveranstiden avbryts i följande fall:

 1. betalningsförsening ;
 2. felaktig adress angiven av Kunden ;
 3. Kundens eller dennes behöriga representants frånvaro för att ta emot Beställningen.

I fall (i) och (ii) börjar Leveranstiden löpa på nytt från och med regleringen av betalningsincidenten för en ny period av trettio (30) dagar.

I fall (iii) kommer Kunden och Säljaren (eller transportören om så är fallet) överens om ett nytt leveransdatum där Kunden åtar sig att han eller hans representant ska vara närvarande.

Om Säljaren inte uppfyller sin leveransskyldighet av Beställningen inom Leveranstiden, kan Konsumenten eller Icke-Professionellen häva Köpet om, efter att ha uppmanat Säljaren att utföra leveransen av Beställningen inom en rimlig extra tidsfrist, Säljaren inte har utfört detta inom denna tidsfrist.

Köpet anses som hävt när Säljaren mottagit brevet eller skrivelsen som informerar om denna upplösning, såvida inte Säljaren har utfört sitt åtagande under tiden.

Konsumenten eller Icke-Professionellen kan dock omedelbart häva Köpet:

 • när Säljaren vägrar att leverera Beställningen eller när det är uppenbart att han inte kommer att leverera Beställningen ;
 • när Säljaren inte uppfyller sin leveransskyldighet av Beställningen på det angivna datumet eller vid utgången av Leveranstiden och denna tidsfrist utgör för Konsumenten eller Icke-Professionellen ett väsentligt villkor för avtalet. Detta väsentliga villkor är ett resultat av omständigheterna som omger avtalets ingående eller en uttrycklig begäran från Konsumenten eller Icke-Professionellen före avtalets ingående.

Förutom möjligheten att häva Köpet, kan Konsumenten eller Icke-Professionellen använda sig av alla andra rättsmedel som föreskrivs av sin nationella lagstiftning.

Konsumenten och Icke-Professionellen uppmanas dessutom att konsultera Artikel 4.5 angående upplösning.

Dessa rättigheter för Konsumenten eller Icke-Professionellen påverkar inte rätten till ersättning för skador och intressen.

När Köpet hävs under villkoren i denna Artikel, återbetalar Företaget Konsumenten eller Icke-Professionellen hela de betalda summorna, senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Köpet upphörde.

8.3 SVÅRIGHETER MED LEVERERADE PRODUKTER

Kunden, dennes anställda eller representant ska kontrollera att Produkterna är i överensstämmelse med beställningen vid leverans, oavsett om leveransen sker till kundens hem. Kunden ansvarar själv för att informera och ge instruktioner till sina anställda eller representanter om att kontrollera att Produkterna stämmer överens.

Kunden, dennes anställda eller representant måste meddela Transportören alla reservationer om Produkterna vid leverans. Dessa reservationer måste anges på ett tydligt och exakt sätt på Leveranssedeln.

Om Produkterna som beställts inte stämmer överens eller om paketet som tas emot är i dåligt skick, kan Kunden vägra Leveransen. Kunden måste sedan omedelbart informera Säljaren genom att kontakta kundtjänsten via ticketsystemet.

Vid brist på överensstämmelse är bestämmelserna i Artikel 10.3 nedan tillämpliga.

I händelse av skadat paket som vägrats, kommer en tvist att öppnas med Transportören av de Produkter som är föremål för Beställningen. Ett intyg om skadat paket daterat och undertecknat kommer att begäras av Kunden för att kunna öppna tvisten.

Tiden för att lösa tvister med Transportören är minst tio (10) arbetsdagar och kan pågå upp till fyra (4) veckor från det att den öppnats. Dessa tidsramar ges som en indikation av Säljaren baserat på erfarenhet och kan inte på något sätt vara bindande.

Tillämpningen av dessa bestämmelser sker utan att det påverkar några andra rättigheter som Kunden har enligt tillämplig lagstiftning.

8.4 FRÄKTSEDEL

Transportören överlämnar till Kunden en Fraktsedel mot underskrift, vilken Fraktsedel uttryckligen anger möjligheten att framföra reservationer, särskilt i händelse av synliga defekter på Produkt(erna) eller brist på leverans av bruksanvisningen.

Kunden erkänner och accepterar att underskriften av honom, hans anställd eller hans representant, på en sådan Fraktsedel utgör otvetydig bevisning av Leveransdatumet för hela Beställningen eller, i händelse av separat leverans av Produkter från samma Beställning, de Produkter som berörs av denna leverans.

8.5 SVÅRIGHETER VID LEVERANS

Säljaren åtar sig att leverera Beställningen till den leveransadress som har angivits av Kunden vid beställningstillfället. I detta avseende åtar sig Kunden att tillhandahålla Säljaren en existerande, komplett och korrekt leveransadress på en plats där leverans av Beställningen är genomförbar och tillåten.

Vid fel i leveransadressen som tillhandahålls av kunden kommer eventuella ändringar av denna att medföra omdirigeringsavgifter. Dessa avgifter, som uppgår till ett­hundra­sextio (160) Krona, kommer att debiteras kunden och faktureras av säljaren.

Kunden garanterar Säljaren sin närvaro på platsen, eller närvaron av en anställd eller en behörigt auktoriserad representant, för att ta emot Beställningen. Om så inte är fallet, kan Säljaren inte hållas ansvarig för eventuella leveransförseningar.

Om Kunden är frånvarande vid leveransen, måste han eller hon kontakta Transportören som ansvarar för hans eller hennes paket för att komma överens om ett nytt leveransdatum eller hämtning på det närmaste depåt.

Det andra leveransförsöket kommer att debiteras en avgift för nytt leveransförsök på trettio­fem (35) SEK till Säljarens fördel.

Om Kunden inte har kontaktat Transportören inom den tidsfrist som fastställts av denne, kommer paketen att skickas tillbaka till Säljarens lager, som kommer att meddela avbeställning av Beställningen och upplösning av Försäljningen vid mottagandet av returpaketet.

Returkostnaderna på tre­hundra­femtio (350) SEK per paket kommer att vara Kundens enskilda ansvar.

Returkostnaderna samt eventuella avgifter för nytt leveransförsök kommer att dras av vid återbetalningen av Beställningen.

8.6 PANTFÖRPACKADE PRODUKTER

Vissa Produkter kan vara pantförpackade. De har en särskild anmärkning "Pantdel för utbyte" i deras tekniska specifikation.

Priset för pantförpackade Produkter inkluderar värdet av delen och en pant, det vill säga det belopp som tillverkaren kräver för att säkerställa att gamla reservdelar returneras för återanvändning och återvinning.

Vid mottagandet av den nya Produkten måste Kunden returnera den begagnade Produkten till Säljaren till den adress som denne har meddelat för returer av pantförpackade Produkter inom en maximal period av trettio (30) dagar från mottagandet av den nya Produkten. Om så inte sker, kan Kunden inte få någon återbetalning av panten.

Den returnerade Produkten ska vara motsvarande, komplett och placerad i förpackningen av den nya Produkten. Kostnaderna för återsändning står Kunden för.

Vid mottagandet av den begagnade Produkten återbetalar Säljaren Kunden beloppet för panten inom en maximal period av femton (15) dagar under förutsättning att den begagnade Produkten överensstämmer med ovan nämnda föreskrifter.

Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som Kunden använde för köpet av den nya Produkten.

9. ÅNGERRÄTT

9.1 BERÄTTIGAD TILL ÅNGERRÄTTEN

Innehavaren av ångerrätten (den "Berättigade till Ångerrätten") är Konsumentkunden när Avtalet ingås på distans, efter telefonförsäljning eller utanför affärslokaler.

9.2 ÅNGERRÄTTENS TIDSFRIST

Innehavaren av Ångerrätten har en frist på fjorton (14) dagar (hädanefter kallad "Ångerfristen") för att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut eller bära andra kostnader än de som nämns i denna artikel.

Ångerfristen börjar löpa från det att Innehavaren av Ångerrätten eller en tredje part, som inte är transportören, som denne har utsett, har tagit emot Produkt(en). Om Avtalet ingås utanför fast driftställe, kan Innehavaren av Ångerrätten utöva sin ångerrätt från det att Avtalet ingås.

I händelse av en Försäljning av flera Produkter som levereras separat eller i fallet med en Försäljning av en Produkt som består av flera lotter eller delar vars leverans är fördelad över en bestämd period, börjar Ångerfristen löpa från det att den sista Produkten eller lotter eller den sista delen har tagits emot.

I händelse av en Beställning som innebär regelbunden leverans av Produkter under en bestämd period, börjar Ångerfristen löpa från det att den första Produkten har tagits emot.

Den dag då Avtalet ingås eller den dag då Produkten tas emot räknas inte in i Ångerfristen. Ångerfristen börjar löpa i början av den första timmen på den första dagen och upphör vid utgången av den sista timmen på den sista dagen av Ångerfristen. Om Ångerfristen går ut en lördag, en söndag eller en helgdag eller annan ledig dag, förlängs den till nästa vardag.

9.3 UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

För att utöva sin ångerrätt informerar Rättighetsinnehavaren till Ångerrätten Säljaren om sitt beslut att ångra sig genom att skicka till Säljaren, innan utgången av Ångerfristen, formuläret som finns här (och i slutet av dessa villkor) korrekt ifyllt, eller något annat uttalande som uttrycker hans vilja att ångra sig utan tvetydighet, skickat via e-post (https://www.maxityre.se/contact).

Bevisbördan för utövandet av ångerrätten ligger på Rättighetsinnehavaren till Ångerrätten.

9.4 ÅTERLÄMNING AV PRODUKT(ERNA)

Rättighetsinnehavaren till Ångerrätten returnerar eller återlämnar produkt(erna) till Säljaren eller en person som utsetts av denne, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter att ha meddelat sitt beslut att ångra sig, såvida inte Säljaren erbjuder sig att själv hämta produkt(erna).

Rättighetsinnehavaren till Ångerrätten står endast för de direkta kostnaderna för att returnera produkt(erna).

Innehavaren av Ångerrätten kan antingen själv organisera returen av Produkt(en) och direkt stå för de associerade kostnaderna eller begära att Säljaren, under förutsättning av dennes godkännande, tar hand om denna retur som kommer att faktureras om till Innehavaren av Ångerrätten till ett uppskattat belopp på tre­hundra­femtio (350) SEK per artikel (under förbehåll för bekräftelse från transportören).

Rättighetsinnehavaren till Ångerrättens ansvar kan endast ifrågasättas i händelse av värdeminskning av produkt(erna) som beror på hantering som inte är nödvändig för att fastställa produktens natur, egenskaper och funktion.

6. FINANSVILLKOR

Betalningen är omedelbart förfallen vid beställningen, vilken endast kommer att behandlas av Säljaren efter att ha mottagit fullständig betalning från Kunden.

Om betalningen av Priset inte mottas inom tre (3) dagar efter att beställningen har bekräftats, får Kunden en notifikation från Säljaren som uppmanar Kunden att betala Priset inom en ytterligare period på fyra (4) dagar. Om detta inte sker, kan Säljaren annullera beställningen och därmed upplösa Försäljningen.

Kunden kan betala sin beställning med följande betalningsmetoder:

 • bankkort ;
 • SEPA-överföring (med möjlighet till automatiska dragningar för Professionella).

Kunden ansvarar för konsekvenserna av eventuella inmatningsfel under betalningsförfarandet och för alla anomalier eller dysfunktioner i betalningsmedlen.

Säljaren kan kräva att varje Professionell Kund betalar dröjsmålsränta som är förfallen dagen efter förfallodatumet. Räntesatsen för dröjsmålsräntan kommer att vara lika med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sin senaste refinansieringsoperation ökad med 10 procentenheter. Den tillämpliga räntesatsen under första halvåret av det berörda året är den räntesats som gäller den 1 januari det året. För andra halvåret av det berörda året är det den räntesats som gäller den 1 juli det året. Dröjsmålsräntan är förfallen utan att en påminnelse behövs.

Dessutom kommer varje Professionell Kund som är i dröjsmål med betalningen att automatiskt vara skyldig Säljaren en fast avgift för indrivningskostnader på fyrtio euro (40,00 €). När indrivningskostnaderna överstiger beloppet för denna fasta avgift, kan Säljaren begära ytterligare ersättning, mot uppvisande av bevis. Dock kan Säljaren inte åberopa rätten till dessa ersättningar när öppnandet av ett förfarande för skydd, omstrukturering eller likvidation förbjuder betalningen vid förfallodagen av den fordran som är förfallen.

I händelse av misslyckad dragning, för varje Professionell Kund, ger kunden sitt samtycke till att automatiskt reglera obetalda fakturor på företagets bankkort.

Efter varje betalning, oavsett betalningsmedel, får Kunden en bekräftelse via e-post.

9.5 ÅTERBETALNING

När ångerrätten utövas, återbetalar Säljaren den som har Ångerrätten hela det belopp som betalats, inklusive leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Säljaren informerades om beslutet från den som har Ångerrätten att ångra sig.

Oaktat det ovanstående, när Säljaren inte erbjuder sig att själv hämta tillbaka Produkt(en), kan Säljaren skjuta upp återbetalningen tills Produkten eller Produkterna har återvunnits eller tills den som har Ångerrätten har tillhandahållit ett bevis på att Produkten eller Produkterna har skickats, där det datum som inträffar först ska gälla.

Säljaren genomför denna återbetalning med samma betalningsmedel som den som har Ångerrätten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte den som har Ångerrätten uttryckligen har gått med på att ett annat betalningsmedel används och under förutsättning att återbetalningen inte medför några kostnader för den som har Ångerrätten.

Säljaren är inte skyldig att återbetala ytterligare kostnader om den som har Ångerrätten uttryckligen har valt en dyrare leveransmetod än den standardleveransmetod som Säljaren erbjuder.

9.6 KONSEKVENSER

Utövandet av ångerrätten upphäver Parternas skyldighet att antingen fullfölja Avtalet på distans eller Avtalet utanför affärslokaler, eller att ingå det när den som har Ångerrätten har gjort ett anbud. Utövandet av ångerrätten för ett huvudsakligt Avtal på distans eller utanför affärslokaler avslutar automatiskt alla tilläggsavtal, utan kostnader för den som har Ångerrätten utöver de som anges i denna artikel.

10. GARANTIER

Genomförandet av någon garanti som föreskrivs i denna artikel måste begäras genom att kontakta Säljaren på följande URL-adress:

https://www.maxityre.se/contact

10.1 FÖRHANDSVARNING

Kunden är skyldig att försäkra sig om att de Produkter som beställs är i överensstämmelse med fordonstillverkarens föreskrifter.

Kunden är även skyldig att följa tillverkarens föreskrifter och rekommendationer när det gäller säkerhet och tillförlitlighet för fordonet, särskilt vad gäller storleken på däck och fälgar, däckens uppblåsning och tryck, samt villkoren för montering och lagring av däcken.

Ingen av garantierna som anges i denna artikel tar hänsyn till fel som beror på ett monteringsfel, eller normalt slitage av Produkterna, eller konsekvenser på grund av icke-konform användning av Produkterna, eller skada på Produkterna genom Kundens eller någon av dess anställdas försummelse.

10.2 GARANTI FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE

10.2.1 Produktöverensstämmelse

Säljaren levererar till Konsumentkunden Produkter som uppfyller kraven som anges i Artikel 10.2.2, 10.2.3 och 10.2.4.

10.2.2 Subjektiva kriterier för överensstämmelse

För att vara i överensstämmelse med Köpeavtalet måste Produkterna särskilt, vid behov:

 • överensstämma med beskrivningen, typen, kvantiteten och kvaliteten och ha funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet och andra egenskaper som förutses i Köpeavtalet;
 • vara lämpliga för det specifika syfte som Konsumenten har efterfrågat, vilket denne har meddelat Säljaren senast vid tidpunkten för Köpeavtalets ingående och som Säljaren har accepterat;
 • levereras med alla tillbehör och alla instruktioner, särskilt för installation, som förutses i Köpeavtalet; och
 • levereras med uppdateringar som förutses i Köpeavtalet.
10.2.3 Objektiva överensstämmelsekriterier

(i) Utöver att uppfylla alla överensstämmelsekrav som anges i kontraktet ska Produkterna:

 1. vara lämpliga för de ändamål som normalt skulle användas för varor av samma typ, med beaktande av, om tillämpligt, alla bestämmelser i EU-rätten och nationell lagstiftning som är i kraft samt alla befintliga tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, specifika uppförandekoder som är tillämpliga på den berörda sektorn;
 2. om tillämpligt, ha kvaliteten hos ett prov eller en modell som säljaren har tillhandahållit Konsumenten före avtalets ingående, och överensstämma med beskrivningen av detta prov eller modell;
 3. om tillämpligt, levereras med tillbehör, inklusive förpackning och installationsinstruktioner eller andra instruktioner, som Konsumenten rimligen kan förvänta sig att få; och
 4. vara i kvantitet och ha egenskaper och andra kännetecken, inklusive när det gäller hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet och säkerhet, som är normala för varor av samma typ och som Konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till Produktens natur och med beaktande av alla offentliga uttalanden gjorda av Säljaren eller andra personer högre upp i transaktionskedjan eller på uppdrag av Säljaren eller sådana personer, inklusive tillverkaren, särskilt i reklam eller på etiketten.

(ii) Säljaren är inte bunden av de offentliga uttalanden som avses i (i), punkt d), om han kan visa:

 1. att han inte hade, och inte rimligen kunde ha, kännedom om det berörda offentliga uttalandet;
 2. att det offentliga uttalandet hade rättats på samma sätt som det hade gjorts eller på ett jämförbart sätt vid tidpunkten för avtalets ingående; eller
 3. att beslutet att köpa Produkterna inte kunde ha påverkats av det offentliga uttalandet.

(iii) Det finns ingen brist på överensstämmelse i mening av (i) om Konsumenten vid tidpunkten för köpeavtalets ingående specifikt informerades om att en särskild egenskap hos Produkterna avvek från de objektiva överensstämmelsekriterierna som anges i (i) och att Konsumenten uttryckligen och separat accepterade denna avvikelse när han ingick köpeavtalet.

10.2.4 Felaktig installation av Produkterna

All brist på överensstämmelse som beror på felaktig installation av Produkterna anses vara en brist på överensstämmelse med Produkterna om:

 1. installationen är en del av Köpeavtalet och har utförts av Säljaren eller under dennes ansvar; eller
 2. installationen, som skulle ha utförts av Konsumenten, har utförts av denne och den felaktiga installationen beror på brister i installationsinstruktionerna som tillhandahållits av Säljaren.
10.2.5 Säljarens ansvar

Säljaren är ansvarig gentemot Konsumenten för alla brister i överensstämmelse som finns vid tidpunkten för Produktens leverans och som uppträder inom två (2) år från detta tillfälle, utan att det påverkar en längre period som föreskrivs av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

10.2.6 Bevisbörda

All brist på överensstämmelse som uppträder inom ett (1) år från det att Produkterna har levererats förutsätts ha funnits vid tidpunkten för leveransen av Produkterna, såvida inte motsatsen bevisas eller såvida denna antagning inte är oförenlig med Produktens natur eller bristens natur. Ovan nämnda period gäller utan att det påverkar en längre period som föreskrivs av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

10.2.7 Meddelande

Konsumentens nationella lagstiftning kan föreskriva att för att kunna utnyttja sina rättigheter måste Konsumenten informera Säljaren om en brist på överensstämmelse inom en viss tidsperiod från det datum då han eller hon konstaterade bristen. Konsumenten uppmanas att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

10.2.8 Konsumentens rättigheter vid bristande överensstämmelse

(i) Vid bristande överensstämmelse har konsumenten rätt till att Produkterna ska göras överensstämmande, till en proportionell prissänkning, eller till att upplösa Köpet, enligt villkoren i denna artikel.

(ii) För att få Produkterna överensstämmande kan konsumenten välja mellan reparation och utbyte, såvida inte det valda alternativet är omöjligt eller om det skulle medföra oproportionerligt höga kostnader för Säljaren i jämförelse med det andra alternativet, med hänsyn till alla omständigheter, särskilt:

 1. värdet som Produkterna skulle ha haft utan bristande överensstämmelse;
 2. den bristande överensstämmelsens allvarlighetsgrad; och
 3. den eventuella möjligheten att välja det andra alternativet utan större olägenhet för konsumenten.

(iii) Säljaren kan vägra att göra Produkterna överensstämmande om reparation och utbyte visar sig vara omöjligt eller om det skulle medföra oproportionerligt höga kostnader för Säljaren, med hänsyn till alla omständigheter, särskilt de som nämns i (ii), punkterna a) och b).

(iv) Konsumenten har rätt till antingen en proportionell prissänkning enligt Artikel 10.2.8, eller till att upplösa köpeavtalet enligt artikel 10.2.9, i var och en av följande fall:

 1. Säljaren har inte utfört reparationen eller utbytet, eller om tillämpligt, inte utfört reparationen eller utbytet enligt Artikel 10.2.6, (ii) och (iii), eller Säljaren har vägrat att göra Produkterna överensstämmande enligt (iii) i denna artikel;
 2. en bristande överensstämmelse uppstår trots Säljarens försök att göra Produkterna överensstämmande;
 3. den bristande överensstämmelsen är så allvarlig att den motiverar en omedelbar prissänkning eller en omedelbar upplösning av köpeavtalet; eller
 4. Säljaren har förklarat, eller det framgår tydligt av omständigheterna, att Säljaren inte kommer att göra Produkterna överensstämmande inom en rimlig tid eller utan större olägenhet för konsumenten.

(v) Konsumenten har inte rätt att upplösa avtalet om den bristande överensstämmelsen endast är av mindre betydelse. Bevisbördan för om den bristande överensstämmelsen är av mindre betydelse eller inte åligger Säljaren.

(vi) Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen av resterande köpeskilling eller en del av denna tills Säljaren har uppfyllt sina garantiförpliktelser. Särskilda villkor för utövandet av rätten att hålla inne betalningen kan föreskrivas i konsumentens nationella lagstiftning, vilken konsumenten uppmanas att konsultera.

(vii) Konsumentens nationella lagstiftning kan reglera frågan om huruvida, och i vilken utsträckning, det faktum att konsumenten bidrar till den bristande överensstämmelsen påverkar hans rätt till rättsmedel. Konsumenten uppmanas därför att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

10.2.9 Reparation eller utbyte av Produkter

(i) En reparation eller ett utbyte genomförs:

 1. utan kostnad;
 2. inom en skälig tid från det att Säljaren informerades av Konsumenten om produktens bristande överensstämmelse; och
 3. utan större olägenhet för Konsumenten, med hänsyn till Produktens natur och det användningsområde som Konsumenten eftersträvar.

(ii) När det är nödvändigt att åtgärda en bristande överensstämmelse genom reparation eller utbyte av Produkterna, ställer Konsumenten Produkterna till Säljarens förfogande. Säljaren tar tillbaka de utbytta Produkterna på sina egna kostnader.

(iii) När en reparation kräver att Produkter som installerats i enlighet med deras natur och ändamål innan bristen på överensstämmelse uppstod, måste tas bort, eller när dessa Produkter måste bytas ut, inkluderar skyldigheten att reparera eller byta ut Produkterna borttagning av de icke överensstämmande Produkterna och installation av ersättningsprodukter eller reparerade Produkter, eller täckning av kostnaderna för borttagning och installation.

(iv) Konsumenten är inte skyldig att betala för den normala användningen han eller hon har haft av de utbytta Produkterna under perioden före deras utbyte.

10.2.10 Prisreduktion

Prisreduktionen är proportionell mot skillnaden mellan värdet på de Produkter som Konsumenten har mottagit och värdet som Produkterna skulle ha haft om de varit i enlighet med avtalet.

10.2.11 Upplösning av Köpet

(i) Konsumenten utövar sin rätt till upplösning av Köpet genom att skicka en förklaring till säljaren där det framgår av hans beslut att utöva sin rätt till upplösning av köpeavtalet.

(ii) När bristen på överensstämmelse endast gäller vissa av de Produkter som levererats enligt köpeavtalet och det finns en grund för upplösning av köpeavtalet enligt Artikel 10.2.7, kan Konsumenten endast utöva sin rätt till upplösning av köpeavtalet med avseende på dessa Produkter, och med avseende på någon annan Produkt som han har förvärvat samtidigt som de icke överensstämmande Produkterna om det inte är rimligt att förvänta sig att Konsumenten accepterar att endast behålla de överensstämmande Produkterna.

(iii) När Konsumenten utövar sin rätt till upplösning av köpeavtalet i sin helhet eller, i enlighet med (ii), med avseende på vissa av de Produkter som levererats enligt köpeavtalet:

 1. konsumenten returnerar Produkterna till Säljaren på dennes bekostnad; och
 2. Säljaren återbetalar Konsumenten det betalade priset för Produkterna så snart som Säljaren har mottagit Produkterna eller bevis på att de har skickats tillbaka från Konsumenten.

För ändamålen i detta stycke kan nationell lagstiftning för Konsumenten föreskriva villkoren för återlämnande och återbetalning. Konsumenten uppmanas därför att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

10.3 GARANTI FÖR DOLDA FEL

Utan att det påverkar den lagstadgade garantin för överensstämmelse som avses i Artikel 10.2, kan Konsumentkunden ha rätt till nationella regler som inte specifikt reglerar konsumentavtal och som föreskriver särskilda åtgärder för vissa typer av fel som inte var synliga vid tidpunkten för köpeavtalets ingående, nämligen nationella bestämmelser som kan fastställa särskilda regler för säljarens ansvar vid dolda fel. Konsumenten uppmanas att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

Professionella kunder eller icke-professionella kunder har rätt till eventuella garantier som föreskrivs av andorransk lag.

10.4 KOMMERSIELL GARANTI

Säljaren erbjuder Kunden att i samband med sin Beställning, under vissa villkor, lägga till en kommersiell garanti kallad "Garanti Pneus Plus" genom avtalet om kommersiell garanti.

Denna kommersiella garanti gäller utan att det påverkar Konsumentens rätt att dra nytta av den lagstadgade garantin för överensstämmelse som avses i Artikel 10.2 eller nationella bestämmelser relaterade till garantin för dolda fel som avses i Artikel 10.3.

I det fall där den Professionella eller icke-Professionella kunden tecknar den kommersiella garantin, gäller denna utan att det påverkar den Professionella eller icke-Professionella kundens rätt att dra nytta av eventuella garantier som föreskrivs i andorransk lag.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

Om inte en Parts underlåtenhet att fullgöra är slutgiltig, är skadestånd endast skyldiga om den skuldsatta Parten i förväg har blivit uppmanad att fullgöra inom en rimlig tidsfrist. Den skuldsatta Parten döms, vid behov, att betala skadestånd antingen på grund av underlåtenhet att fullgöra förpliktelsen eller på grund av försening i fullgörandet, om den inte kan visa att fullgörandet har hindrats av ett fall av FORCE MAJEURE. Den skuldsatta Parten ska endast hållas ansvarig för sådana skadestånd som förutsågs eller kunde ha förutses vid tidpunkten för Avtalets ingående, utom när underlåtenheten beror på grov försummelse eller bedrägligt uppsåt. Även i fall där underlåtenheten att fullgöra Avtalet beror på grov försummelse eller bedrägligt uppsåt, inkluderar skadestånd endast det som är en omedelbar och direkt följd av underlåtenheten.

12. FÖRSÄKRING

Säljaren är försäkrad för sitt yrkesansvar som uppstår från sin verksamhet och som resultat av personskador, materiella skador och immateriella skador orsakade på tredje part före eller efter leverans av en produkt eller slutförandet av en arbetsprestation.

Denna försäkring har tecknats hos bolaget AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrike).

Den geografiska täckningen för denna försäkring sträcker sig över hela världen med undantag för (i) verksamheter som bedrivs av etableringar eller permanenta anläggningar belägna utanför Frankrike, Andorra och Monaco; (ii) export till Förenta Staterna och Kanada; (iii) tjänster eller arbeten utförda av försäkringstagaren eller på dennes vägnar på territorierna i Förenta Staterna och Kanada, inklusive organisering av mässor, utställningar eller expo.

13. FORCE MAJEURE

Vid Force Majeure som leder till ett definitivt hinder för den skuldsatta Parten, upphör Avtalet automatiskt och Parterna befrias från sina skyldigheter.

Vid Force Majeure som leder till ett tillfälligt hinder, är utförandet av skyldigheten uppskjuten såvida inte den försening som uppstår motiverar upplösningen av Avtalet.

Omöjligheten att fullgöra en kontraktsmässig skyldighet av en Part befriar denna Part i motsvarande mån när den beror på Force Majeure och är definitiv, såvida den inte har åtagit sig att hantera det eller om den har blivit formellt tillsagd tidigare.

14. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som samlas in av Säljaren om Kunden i samband med Försäljningen är föremål för automatiserad behandling, för vilken Säljaren ensam definierar medel och syfte och är, som sådan, ansvarig för denna behandling enligt artikel 3.4 i den andorranska lagen 15/2003 från den 18 december 2003 om skydd av personuppgifter (hädanefter "LQPD").

Kunden uppmanas att konsultera Integritetspolicyn och sidan Cookie på Webbplatsen för att ta reda på villkoren under vilka personuppgifter behandlas och bevaras av Säljaren.

15. KONTRAKTSDOKUMENT

Kontraktet består av följande kontraktsdokument:

 1. dessa Allmänna Försäljningsvillkor;
 2. Beställningsformuläret;
 3. Leveranssedeln;
 4. Försäljningsfakturan.

Vid motsägelse eller skillnad mellan bestämmelserna i två av dokumenten, ska bestämmelsen i det dokument som är högre i rang ha företräde (ex: Försäljningsfaktura går före Leveranssedel; Leveranssedel går före Beställningsformulär; Beställningsformulär går före Allmänna försäljningsvillkor).

Ingen anteckning gjord av Kunden, dennes anställda eller representant på Leveranssedeln annat än dennes signatur kommer att anses vara kontraktuell i avsaknad av Säljarens godkännande.

Alla ovan nämnda kontraktsdokument utgör helheten av de åtaganden som finns mellan Parterna. Dessa kontraktsdokument ersätter och upphäver alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden relaterade till Försäljningen.

Parterna har kommit överens om att bära risken för alla oförutsedda förändringar i omständigheter som skulle göra det alltför betungande för någon av Parterna att fullgöra sina skyldigheter enligt Kontraktet.

16. RUBRIKER

Rubrikerna som används i Allmänna försäljningsvillkor är endast till för bekvämlighet och ska inte bidra till att påverka innebörden eller strukturen av bestämmelserna i Allmänna försäljningsvillkor.

Vid svårigheter med tolkningen mellan någon av rubrikerna som står i början av klausulerna, och någon av klausulerna, ska rubrikerna förklaras som icke-existerande.

17. GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i Allmänna försäljningsvillkor skulle förklaras ogiltiga, ostraffade eller icke tillämpliga till följd av en lag, en förordning eller genom ett slutgiltigt beslut av en behörig domstol, ska denna eller dessa bestämmelse(r) anses vara separerbara från Allmänna försäljningsvillkor. De övriga bestämmelserna i Allmänna försäljningsvillkor ska anses vara giltiga och förbli i kraft, såvida inte någon av Parterna kan visa att den eller de ogiltigförklarade bestämmelsen/bestämmelserna är av väsentlig och avgörande betydelse och att de inte skulle ha ingått avtalet utan den/dessa.

18. TOLERANSER

Det faktum att en av Parterna inte åberopar ett brott från den andra Partens sida mot någon av dess skyldigheter enligt Kontraktet ska inte tolkas som ett avstående från att fullgöra den aktuella skyldigheten i avsaknad av preskription.

19. REKLAMATION

Vid eventuell reklamation uppmanas Kunden att kontakta Säljaren via formuläret som finns tillgängligt här.

I samband med alla reklamationer uppmanas Kunden att ange sitt Ordernummer.

Säljaren kommer att göra sitt yttersta för att svara på alla reklamationer så snabbt som möjligt.

Möjligheten för Kunden att göra en reklamation påverkar inte rätten att utöva sin rätt att anlita en konsumentombudsman enligt villkoren i Artikel 21 eller att vända sig till en behörig domstol.

20. MEDIATION

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) nr 524/2013 från Europaparlamentet och rådet den 21 maj 2013, informeras ni om möjligheten att använda sig av plattformen för Online Tvistlösning (OTL) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som är tillgänglig på följande adress: Online Tvistlösning.

21. TILLÄMPLIG LAG

De kontraktsmässiga relationerna mellan Säljaren och Konsumentkunden som är belägen inom Europeiska unionens territorium regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där denne är etablerad, med avseende på dess skydd enligt konsumenträtten i nämnda medlemsstat.

Uppgifter relaterade till Beställningen behandlas elektroniskt av Säljarens maltesiska etablering, och maltesisk lag kommer därför att tillämpas när det gäller behandling av personuppgifter.

När det gäller alla andra frågor som inte omfattas av de två ovanstående bestämmelserna, kommer andorransk lag att tillämpas subsidiärt.