Allmäna försäljningsvillkor

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ett bolag bildat enligt andorransk lag, begränsat till ett kapital på 1 000 000 euro, registrerat i handels- och företagsregistret i Andorra under nummer 16339, vars huvudkontor är beläget C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), (nedan kallad « Säjaren») vars huvudaktivitet är försäljning av däck och tillhörande produkter genom webbplatsen MAXI TYRE med webbadress maxityre.se.

1. DEFINITIONER

 • CGV betyder säljarens nuvarande allmänna försäljningsvillkor.
 • Kund betyder varje juridisk person som besöker webbplatsen i syfte att slutföra en order.
 • Beställning avser den eller de produkter som beställts av kunden vid varje köptillfälle på webbplatsen.
 • Webbplats avser säljarens webbplats som finns på URL-adressen www.maxityre.se.
 • Säljare avser den person som nämns i inledningen.
 • Försäljning avser den lagliga transaktion som slutits mellan säljaren och kunden genom vilken den första åtar sig att leverera ordern och den andra att betala priset.

2. SYFTE OCH GODKÄNNANDE

Villkoren gäller all försäljning som görs på säljarens webbplats och definierar förhållandet mellan säljaren och kunden för varje beställning.

Bekräftelsen av varje beställning från en kund ska, utan begränsning eller förbehåll av några försäljningsvillkor som vid samma tidpunkt gäller på webbplatsen, godkännas genom att markera rutan till vänster om uppgiften med kommentaren "Jag har läst och godtagit utan begränsning eller förbehåll alla allmänna försäljningsvillkor som gäller för min beställning". Villkoren är tillgängliga på webbplatsen och skickas till kunden på ett hållbart medium som en bilaga till orderbekräftelsen.

Avtalet anses vara ingått mellan parterna från utfärdandet av orderbekräftelsen från säljaren.

3. PRIS

Varje produkterbjudande åtföljs av enhetspriset i euro inklusive alla skatter.

I enlighet med artikel 14 nedan är alla beställningar underställda furstendömet Andorras lagstiftning, och dessa beställningar ska anses vara gjorda inom det område där säljaren är etablerad.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Kunden informeras om att priset på produkterbjudanden kan variera flera gånger om dagen och uppdateras i realtid. De priser som tillämpas på en beställning är de som visas på webbplatsen samtidigt med den slutliga bekräftelsen av beställningen i den mening som avses i artikel 5.4.

I samband med vissa produkterbjudanden anger säljaren det pris som kommer från leverantörens prislista som har meddelats honom av hans partners och anger skillnaden i procent mot säljarens pris. Säljaren garanterar inte prisets noggrannhet från leverantörens prislista och det är kundens ansvar att verifiera denna information på egen hand.

Det totala priset för en beställning består av:

 1. Den totala summan av priserna på de kvantiteter av produkter som kunden valt; och
 2. eventuella portokostnader (förutom portoerbjudanden med villkor).

4. PRODUKTER

Produkternas väsentliga egenskaper och pris anges i varje produktutbud som publiceras på webbplatsen. Dessa inslag utgör avtalsinformation som är beroende av att de berörda produkterna finns tillgängliga i lager. All annan information (inklusive bilder) är inte avtalsenlig.

5. BESTÄLLNING

5.1 Åtkomst till webbplaten

Den allmänna webbplatsen görs tillgänglig för alla besökare, året runt, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, med förbehåll för de avbrott som krävs för teknisk service, underhåll och uppdatering och eventuella tekniska fel. Säljaren kommer inte att hållas ansvarig för eventuell avstängning eller avbrott i åtkomsten till webbplatsen och kunden avstår uttryckligen och fullständigt från alla krav på kompensation baserat på dessa fakta.

5.2 Val av produkt / produkter

Kunden godkänner och accepterar att han är helt ansvarig för sökning och urval av produkt / produkter.

Säljaren använder TecDoc Catologue och tillverkarnas API för att identifiera fordonen och lämpliga reservdelar. Säljaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter i denna information. Om reservdelen visar sig vara olämplig för fordonet kan kunden använda sin ångerrätt enligt punkt 9 för att erhålla en återbetalning, Returporto betalas av kunden.

5.3 Skapande och användning av kundkonto

För att slutföra sin beställning måste kunden skapa sitt konto (om detta inte redan har gjorts vid en tidigare beställning) genom att tillhandahålla nödvändig information. Kunden åtar sig att tillhandahålla sann och uppriktig information och att informera säljaren om alla ändringar som rör dem. Säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella fel vid datainmatning och de konsekvenser som kan uppstå därav, såsom förseningar och / eller leveransfel. I det här sammanhanget är alla kostnader som uppkommit för returnering av beställningen helt kundens ansvar.

Säljaren förbehåller sig rätten att, utan dröjsmål eller ersättning, avaktivera kundens konto i händelse av brott mot dessa allmänna villkor och bedräglig eller olaglig användning av kontot av kunden eller någon tredje part.

Säljaren beslutar om definitivt förbud för kunden att använda plattformen Maxi Tyre om kunden begår följande överträdelser:

 1. direktmarknadsföring av grossister eller tillverkare till kunder som kommer i kontakt genom webbplatsen;
 2. ej reglerad betalning efter femton (15) dagar;
 3. överföring av sitt konto till en annan användare utan föregående avtal; och
 4. utövande av en aktivitet som konkurrerar med webbplatsen som genomförs på ett illojalt sätt av kunden, särskilt genom att bearbeta de kunder som kontaktats genom webbplatsen.

Kunden kan inaktivera sitt konto genom att informera säljaren om sitt beslut via e-post till adressen support@maxityre.se. Säljaren inaktiverar kontot inom högst sjuttiotvå (72) timmar från mottagandet av detta e-postmeddelande.

5.4 Orderbekräftelse

Efter att ha bekräftat sin kundvagn, skapat sitt konto, angett leveransadress, valt och bekräftat betalningen, uppmanas kunden att slutgiltigt bekräfta sin beställning genom att klicka på kommandot Slutlig bekräftelse av beställningen.

5.5 Annullering av beställning

Efter definitiv bekräftelse av sin beställning, har kunden möjlighet att begära att den annulleras under förutsättning att produkterna i ordern ännu inte har levererats till transportören.

För att begära annullering av beställningen måste kunden skicka ett e-postmeddelande till support@maxityre.se och på ämnesraden ange « BRÅDSKANDE ANNULLERING AV BESTÄLLNING » och i meddelandet precisera ordernumret och eventuellt de produkter annulleringen avser om det gäller en del av en beställning. Så snart säljaren har registrerat avbokningen, återbetalas kunden inom högst tio (10) arbetsdagar från säljarens bekräftelse via e-post, med samma betalningsmedel som det som kunden använde vid beställningen.

6. BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker omedelbart vid beställning. Kunden kan betala sin beställning med följande betalningssätt:

 • kreditkort med en handläggningstid på en (1) dag; eller
 • bankbetalning med en handläggningstid på sju (7) dagar.

Kunden godkänner automatisk debitering av orderbeloppet med alla betalningsmetoder som är tillgängliga på kontot.

Vid försenad betalning, kommer alla yrkesverksamma, utöver förseningsavgift, automatiskt att debiteras ett schablonbelopp på 40 euro som ersättning för uppkomna indrivningskostnader. Dröjsmålsränta ska beräknas från förfallodagen till ECB:s räntesats plus 10 procentenheter utan föregående meddelande.

Efter varje betalning oavsett betalningssätt, får kunden ett bekräftelsemeddelande via e-post.

Betalning med kontokort:

Säljaren accepterar endast betalning med kontokort från Visa, Mastercard eller Maestro.

Säker onlinebetalning med kontokort görs med en betaltjänstleverantör.

Samtliga steg vid betalning med kontokort sker via betalningssystemet HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, som är helt krypterat och skyddat. Protokollet som används är SSL kopplat till elektroniska betalningar (säkert 3D-protokoll).

Detta innebär att informationen relaterad till beställningen och kreditkortsnumret inte cirkulerar okrypterad på internet. Kreditkortsnumret trycks inte på något papper, faktura, kreditkortskvitto eller annat.

Säljaren känner inte till kontokortsnumren. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT sparar inte kortnumren efter att betalningstransaktionen genomförts med säljarens bank. Det finns således ingen person som i dataform eller tryckt form har tillgång till uppgifter om köparnas kreditkort. Risken för att ditt kreditkortsnummer hackas när du gör ett köp på säljarens webbplatser utrustade med HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT är praktiskt taget obefintlig.

Yrkesverksamma kan även använda systemet med automatisk överföring via GoCardless (gocardless.com) som säljaren valt. Detta system är helt krypterat.

Kunden bekräftar och accepterar utan förbehåll att säljarens ansvar inte kan åberopas på grundval av en säkerhetsöverträdelse i de ovan nämnda betalningssystemen, vilka uteslutande är tjänsteleverantörens exklusiva ansvar.

Vid betalning med kreditkort debiteras transaktionen omedelbart efter den betalning som kunden gjort. Åtagandet vid kortbetalning är oåterkalleligt. Genom att tillhandahålla sina bankuppgifter vid försäljningen bemyndigar kunden säljaren att debitera sitt kort med det belopp som motsvarar det angivna priset. Kunden bekräftar att han är den lagliga innehavaren av kortet som ska debiteras och att han har laglig rätt att använda kortet. I händelse av ett fel eller om det är omöjligt att debitera kortet annulleras beställningen omedelbart.

Verksamhet i samband med distansavtal innehas av AD TYRES INTERNATIONAL EU med adress Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - företagets registreringsnummer OC 1277.

7. ÄGANDE OCH ÖVERFÖRING AV RISKER

Produkterna blir kundens egendom vid validering av beställningen. Följaktligen är Kunden ensam ansvarig för import och introduktion av Produkterna till det destinationsland som han har valt för leverans. Kunden uppmanas att konsultera de eventuella skyldigheter som åligger honom på grund av importen av Produkterna till nämnda destinationsland.

Eventuell risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Professionell Kund eller Icke-Professionell Kund från äganderättens övergång.

Eventuell risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Konsumentkunden när denne eller en tredje part utsedd av denne, och annan än den transportör som Säljaren föreslagit, tar Produkterna i fysisk besittning.

8. LEVERANS

8.1 Leveransavgifter

Leveransavgifter erbjuds kunden för köp av två (2) identiska produkter.

8.2 Leveranstid

Kunden erkänner och accepterar utan förbehåll att de tidsfrister som kan anges på webbplatsen inte på något sätt utgör ett åtagande från säljaren gentemot kunden.

8.3 Svårigheter med de levererade produkterna

I enlighet med artikel 7 ovan överförs riskerna för förlust och skada på de produkter som omfattas av beställningen till kunden så snart den senare, ett av hans ombud eller representanter, tar dem i besittning när de undertecknar kupongen.

Kunden, hans medhjälpare eller hans representant måste meddela transportören om alla invändningar mot produkterna vid leveransen. Dessa invändningar måste uttryckligen och exakt nämnas på följesedeln för att gälla mellan parterna.

Om varorna som ingår i beställningen inte uppfyller kraven eller om det mottagna paketet är i dåligt skick, kan kunden vägra leverans. Han måste utan dröjsmål informera säljaren genom att kontakta kundservice via vårt ärendesystem. Kunden måste returnera de avvikande produkterna till säljaren genom att följa instruktionerna från säljaren om returvillkoren. Returkostnader i samband med dessa villkor kommer att återbetalas till kunden.

Kunden godkänner och accepterar att säljaren inte tar tillbaka någon produkt som varit monterad eller som körts.

8.4 Följesedel

Transportören ger kunden en följesedel mot underskrift. Kunden bekräftar och accepterar att hans, hans medhjälpares eller hans ombuds underskrift av en sådan följesedel utgör ett obestridligt bevis på leveransdatumet för de berörda produkterna.

8.5 Särskilda bestämmelser om leverans till den adress som kunden har angett

Säljaren förbinder sig att leverera ordern till den leveransadress som kunden angav vid beställningen. I detta avseende förbinder sig kunden att förse säljaren med en befintlig, fullständig och exakt leveransadress till en plats där leveransen av ordern är genomförbar och godkänd. Kunden garanterar säljaren sin, en representants eller en vederbörligen bemyndigad persons närvaro på adressen för att ta emot beställningen. I annat fall kan säljaren inte hållas ansvarig för leveransförseningar. I händelse av retur på grund av att adress saknas, är kunden ensam ansvarig för returkostnaden.

Om kunden är frånvarande vid tidpunkten för leveransen måste han kontakta den transportör som ansvarar för hans kolli för att komma överens om en ny leveransdag eller hämtning från närmaste depå. Annars skickas paketen tillbaka till säljarens lager. Kunden ansvarar ensam för alla returkostnader, som dras av vid återbetalningen av beställningen.

9. ÅNGERRÄTT

Kunden har en period på fjorton (14) kalenderdagar från leveransdatumet för att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut eller att bära andra kostnader än de som föreskrivs i denna artikel.

För att utöva sin ångerrätt informerar kunden säljaren om sitt beslut att ångra sig via ärendesystemet på sitt privata konto. Efter utövandet av sin ångerrätt under ovannämnda villkor är kunden skyldig att returnera beställningen, eller de produkter som berörs av ångerrätten, senast inom fjorton (14) kalenderdagar efter meddelandet om sitt beslut att ångra sig.

Säljaren kommer att ersätta kunden för hela priset inom fjorton (14) kalenderdagar efter den faktiska returen av beställningen, eller av de produkter som påverkas av ångerrätten.

Produkterna i beställningen måste returneras i originalförpackningen utan att ha monterats, använts eller skadats. Annars kommer ingen återbetalning att göras av säljaren till kunden, och den senare kan faktureras för ovannämnda returkostnader.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH PRESKRIPTION

Säljaren kommer att ta de ekonomiska konsekvenserna av endast direkt och förutsebar skada som orsakats kunden av ett bevisat fel från säljaren, under de villkor och inom den begränsning som definieras nedan.

Säljaren kommer inte på något sätt att ansvara för de ekonomiska följderna till följd av indirekta eller oförutsägbara skador, liksom, utan att denna lista är uttömmande, förlorad vinst, kommersiell skada, förlust av omsättning eller vinst, förlust av kunder, förlust av en chans, kostnad för att skaffa en produkt, etc.

Det anges uttryckligen att säljarens ansvar gentemot kunden inte får överstiga summan av alla belopp som faktiskt betalats av kunden för försäljningen i fråga.

Kunden kan endast åberopa säljarens ansvar för överträdelse av avtalet under en period av ett (1) år från det att överträdelsen i fråga inträffade.

11. FORCE MAJEURE

Säljarens skyldigheter kommer automatiskt att upphävas i händelse av force majeure, dvs. en händelse utanför säljarens kontroll, som inte rimligen kan förutses när avtalet ingås, vars effekter inte kan undvikas genom lämpliga åtgärder och som förhindrar att säljaren fullgör sin förpliktelse.

Parterna är överens om att säljarens ansvar under inga omständigheter kan uppkomma i händelse av brott mot dennes skyldigheter orsakade av ett fall av force majeure. Ingen ersättning eller straffavgift ska betalas i detta fall. Om fallet av force majeure överstiger en period på två (2) månader har var och en av parterna möjlighet att säga upp avtalet med rekommenderat brev med mottagningsbevis.

12. PERSONUPPGIFTER

Kunden förklarar att han tagit del av och godtar integritetspolicyn online på webbplatsen.

13. AVTALSHANDLINGAR

Avtalet består av följande avtalshandlingar:

 1. Nuvarande allmänna försäljningsvillkor
 2. orderblankett;
 3. följesedel.

I händelse av motsägelse eller avvikelse mellan bestämmelserna i två av dokumenten, ska bestämmelsen i det högsta rankade dokumentet ha företräde (t.ex.: följesedeln har företräde framför orderblanketten, orderblanketten gäller före allmänna försäljningsvillkor).

Ingen kommentar från kunden, hans agent eller hans representant på följesedeln annat än hans underskrift kommer att betraktas som avtalsmässig i avsaknad av godkännande från säljaren.

Alla ovan nämnda avtalshandlingar utgör alla åtaganden som finns mellan parterna. Dessa avtalshandlingar ersätter och avbryter alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden som rör försäljningen.

14. TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan Försäljare och Köpare inom Europeiska unionens territorium styrs av medlemslandet i vilket avtalet ingås, vad gäller skydd enligt konsumentskyddslagen.

Uppgifterna från Beställningen databehandlas av den maltesiska Försäljaren. Den maltesiska lagen kommer att tillämpas för behandling av personuppgifter.

För alla andra frågor som inte gäller de två bestämmelserna ovan, kommer andorransk lag tillämpas subsidiärt.